top of page

Årsmöte City Gym

Uppdaterat: 4 feb. 2022

Tisdagen den 15 februari på restaurang Kvarnen Ahlbergs bil.

Öppet för medlemmar endast. -Vi följer de covid-19 regler som gäller i samhället.

Anmälningslista till mötet kommer att finnas på gymet från fredag 4 februari , läs igenom innan ni anmäler er. Vi bjuder på förtäring.


-Övriga handlingar utöver dagordning och val presenteras på årsmötet.


DAGORDNING ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI 2022 KL 17,00

§1Mötets öppnande

§2Fastställande av röstlängd

§3Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

§4Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

§5Val av justeringsmän för årsmötet

§6Val av rösträknare för årsmötet

§7Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

§8Revisorernas yttrande över 2021 års räkenskaper

§9Godkännande av 2021 års verksamhet

§10Disposition av över el. underskott

§11Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12Motioner som ingetts skriftligen enligt stadgarna.

§13Val av ordförande ( vald)

§14Val avledamöter för 2 år

§15Val av suppleanter för 1 år

§16Val av revisorer för 1 år

§17Val av valberedning för 1 år

§18Styrelsens förslag till budget för 2022

§19Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2022

§20Övriga frågor

§21Mötets avslutning

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page