top of page

Stadgar

Stadgar

Stadgarna utgör grunden för föreningen. De är ”föreningens lag”. Stadgarna fastställs av

föreningens högsta beslutande organ, det vill säga årsmötet.

I stadgarna finns regler för på vilket sätt stadgarna kan ändras.

Stadgar krävs för att föreningen ska få betraktas som en förening ur juridisk synvinkel.

Stadgarna innehåller uppgifter som t ex föreningens namn, verksamhetsområde och antal styrelseledamöter.

Styrelsens ledamöter bör vara väl förtrogna med föreningens stadgar.

Styrelsen

Det är årsmötet som väljer styrelsen som sedan företräder föreningen till nästa årsmöte.

I föreningens stadgar finns mer eller mindre detaljerade bestämmelser om styrelsens storlek,

sammansättning och hur den ska väljas. Styrelsen ansvarar för att stadgarna följs och

därför bör varje styrelseledamot vara förtrogen med stadgarna. I föreningen väljer årsmötet de olika

funktioner som ska finnas i styrelsen.Efter årsmötet skall styrelsen konstituera sig, dvs utse vice

ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer som stadgarna anger.

Man ska också besluta vem eller vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

§1.Ändamål

Föreningen City Gym har till ändamål att bevara och befrämja intresset för styrketräning och att inom Karlshamns 

kommun bereda sina medlemmar att utöva sådan träning.
 

§2.Hemort

Föreningen har sin hemort i Karlshamns kommun.
 

§3.Medlemskap

Föreningen består av hedersledamöter och övriga medlemmar.Antalet medlemmar får inte överstiga 600 st.

Årsmötet beslutar efter styrelsens förslag att till hedersledamot kalla enskild person som genom sina insatser

för föreningen gjort sig synnerligen förtjänt därav.

Övriga medlemmar intas i föreningen efter ansökan hos ordföranden.

Medlemskap får inte överlåtas utan ordförandes tillstånd.

Medlem skall följa föreningens stadgar och av styrelsen i stadgeenlig ordning fattade beslut.
 

§4.Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla utträdet till ordföranden och har sedan 12 månaders

uppsägning enligt påskrivet kontrakt kvar.Undantag ges endast om medlemmen själv ordnar en person som

övertar medlemskapet under förutsättning att denne person också blir godkänd av ordföranden.
 

§5.Uteslutning

Beslut om uteslutning av medlem fattas av ordföranden.Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denne

har försummat att betala föreningens beslutade avgifter,motarbetat föreningens verksamhet eller begått

straffbara handlingar som renderar i böter eller fängelse.

Ordföranden tillsammans med styrelsen tar beslut om gärningens omfattning och kan ge en varning i steg ett och

en ytterligare varning renderar i uteslutning ur föreningen.

Vid uteslutning gäller påskrivet kontrakt med 12 månaders uppsägning och vid tvist skickas ärendet till kronofogden.
 

§6.Avgifter och insatser

Medlem skall betala de avgifter som bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Medlem skall erlägga avgift i den

omfattning som årsmötet bestämmer. Medlem skall skriva på föreningskontrakt.Medlem skall betala förfallna avgifter enligt

styrelsens bestämmande. Medlem äger inte rätt att återfå betalda avgifter eller insatser eller delar därav. Medlem äger rätt att överlåtamedlemskap under förutsättning att det följer §3 Medlemskap i stadgarna.

§7.Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.Styrelsen för överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till sektion , kommitte

arbetsutskott eller enskild medlem.Vid ekonomisk belastning för föreningen äskas medel från styrelsen om så krävs.Sektioner och

kommitteer utses av styrelsen medan arbetsutskott består av ordförande och kassör om inget annat föreslås av årsmötet.

Den som fattar beslut med stöd av sitt bemyndigande enligt förestående stycke skall underrätta styrelsen på nästa möte härom.
 

§8.Allmänna möten

Årsmöte hålls före februari månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista skall senast

14 dagar före mötet tillställas medlemmarna i föreningens lokal på strömmafabriken samt på föreningens hemsida.

Övriga möteshandlingar som inte bifogats kallelsen skall framläggas på årsmötet.Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina

skyldigheter mot föreningen enligt stadgarna.Röstberättigad medlem får rösta på årsmötet genom befullmäktigad ombud som också

måste vara röstberättigad medlem.Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar och fullmakter som är närvarande på årsmötet.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare justera årsmötesprotokollet och dessutom vara rösträknare

6.Styrelsen redovisar sin årsberättelse och ekonomiska redovisning

7.Uppläsning av revisorernas yttrande om räkenskapsåret

8.Årsmötet frågas om styrelsen kan ges ansvarsfrihet

9.Fastställande av avgifter,insatser,verksamhetsplan och budget för kommande arbetsår

10.Fastställande av styrelseordförande

11.Val av halva antalet (4 ) styrelseledamöter för två år framåt

12.Val av ( 2 ) suppleanter för ett år framåt

13.Val av revisorer för nästkommande arbetsår i vilket val inte styrelsen får deltaga

14.Val av valberedning för nästkommande arbetsår

15.Behandling av motioner som ingetts skriftligen till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötets hållande

16.Övriga frågor

17.Mötets avslutning

Frågor av ekonomisk natur som inte upptagits på föredragningslistan får inte avgöras på årsmötet.Annat extra årsmöte

skall hållas då styrelsen finner sådant påkallat -eller om revisorerna av skäl så påfordrar -eller om minst hälften av

föreningens medlemmar så påfordrar.

Valberdningen skall kontaktas och inbjudas till styrelsemöte 1 månad innan årsmötet.
 

§9.Omröstning

Omröstning sker öppet , dock sker val av personer med slutna sedlar om röstberättigad medlem så påfordrar.

Vid omröstning avgörs alla frågor förutom de som anges i §14 & §15 med enkel majoritet.Vid omröstning som inte gäller val gäller

vid lika röstetal mötesordförandes mening.Vid omröstning vid val och lika röstetal avgör lotten.

 

§10.Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.Den skall verka för föreningens bästa och därvid tillvarata medlemmarnas

gemensamma intressen.Det åligger styrelsen att tillse att föreningens gällande stadgar och ordningsregler hålles.

Att verkställa beslut av årsmöte eller extra årsmöte och planera , leda och fördela arbetet inom föreningen.Ansvara och förvalta

föreningens ekonomi.Att vid årsmötet framlägga årsberättelse , årsredovisning , förslag till disposition av över eller underskott,

samt att för nästkommande arbetsår visa verksamhetsplan , budget , och förslag till avgifter och insatser.

Styrelsen består av ordförande och 4-8 ledamöter och 2 suppleanter.Styrelseledamot väljs bland föreningens medlemmar.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande , kassör , sekreterare och övriga ledamöters funktion i föreningen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst halva antalet ledamöter i styrelsen.Kallelse till

styrelsemöte skall tillställas ledamöterna senast 1 vecka innan mötets hållande med en föredragningslista som skickas ut av sekreteraren.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften ( 4 ) av styrelsen plus ordförande är närvarande.Vid styrelsemöte skall protokoll föras.

Styrelsens orförande är föreningens officiella representant och är den som företräder föreningen utåt till massmedia och myndighet.

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete och i övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland ledamöterna på konstituerande möte.
 

§11.Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör och av styrelsen utsedd ledamot -två i förening.
 

§12.Räkenskaper och arbetsår.

Räkenskapsåret är kalenderåret och arbetsåret är från årsmötet till påföljande årsmöte eller extra årsmöte.
 

§13.Revision

Två revisorer valda på årsmötet skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under räkenskapsåret.Revisorerna skall erhålla 

styrelsens årsredovisning senast en vecka innan årsmötet.Därutöver äger de rätt att ta del av föreningens räkenskaper , protokoll och övriga

handlingar närhelst de önskar.
 

§14.Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med 2/3 av antalet angivna röster på årsmötet.
 

§15.Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut på två möten varav ett årsmöte och ett extra årsmöte med på vardera mötet minst 2/3

av antalet angivna röster.Beslut om upplösning skall innehålla föreskrift om användning av föreningens till gångar.

Medlem: FAQ
bottom of page